StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
24/05/18Cell Phones as Cigarettes
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
Berichten Nederland
23/05/18WiFi-vrije school Meander
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
23/05/18Energieverbruik 2 keer zo
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
23/05/18Mail naar Brandpunt over
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
ALARA principe; brief naar de ministeries, met bedroevend antwoord, en vervolg    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

ALARA principe; brief naar de ministeries, met bedroevend antwoord, en vervolg
maandag, 02 februari 2015 - Dossier: Algemeen


Brief (oproep) op 29 oktober 2014 verstuurd naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met een kopie naar de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Betreft: Advies Gezondheidsraad over toepassing van ALARA principe (As Low As Reasonably Achievable) met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen

Alja Hoeksema van de Partij voor Mens en Spirit is de initiatiefneemster.
StopUMTS is één van de vele mede ondertekenaars. Voor de brief zie:

pdf/ALARA(openb).pdf .

Bij de ondertekening zijn op verzoek van vele artsen die mede ondertekend hebben hun namen in de openbare kopie weggelaten. In de brief naar de ministeries zijn wel alle namen vermeld. De openbare kopie is onder meer verstuurd naar alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

De bedroevende reactie van het ministerie van I & M staat hieronder.
Samengevat:
- Schadelijkheid is niet aangetoond, dus waarom zouden we iets doen
- Providers zijn al maatschappelijk verantwoord bezig want ze werken al volgens ALARA
- Volgend loket graag -> Kennisplatform
Hieronder de volledige tekst van de brief


Geachte mevrouw Hoeksema,

Uw e-mail is door Informatie Rijksoverheid ter beantwoording doorgestuurd naar het ministerie van IenM. Hierbij geef ik u een reactie op uw e-mail.

Uw brief van 29 oktober 2014 over het toepassen van het ALARA principe met betrekking tot radiofrequente telecommunicatiesignalen (hierna EMV) heb ik ontvangen. U wijst er op dat de Europese productnormen die in acht worden genomen, maximale blootstellingslimieten aangeven en volgens u onvoldoende uitgaan van het ALARA principe. U stelt dat het rijksbeleid gericht moet zijn op het bereiken van het laagst mogelijke niveau van blootstelling aan EMV.

Het milieubeleid van het rijk is er op gericht om mogelijke nadelige effecten van bedrijfsactiviteiten voor de leefomgeving te beperken. In dat kader stimuleert het rijk onderzoek naar mogelijke nadelige effecten van EMV. Tot op heden zijn er onvoldoende aanwijzingen dat EMV in de leefomgeving gezondheidsklachten bij mensen kan veroorzaken. Er is daarom voor het rijk geen reden om overheidsmaatregelen te nemen om de gezondheid van mensen te beschermen tegen de blootstelling aan EMV in de leefomgeving. Hierdoor is er tevens onvoldoende reden om mensen op te roepen om hun blootstelling aan EMV zoveel mogelijk te beperken. Een eventuele oproep zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat de overheid blootstelling aan EMV beschouwt als een risico voor de gezondheid.

De Gezondheidsraad heeft mijn aandacht gevraagd voor het ALARA principe in het kader van de blootstelling aan EMV. Ik heb dit geïnterpreteerd als een appèl op burgers en bedrijven om de blootstelling aan EMV laag te houden. Het is inderdaad zo dat maximale blootstellingslimieten tot doel hebben die limiet niet te overschrijden. Dat laat onverlet dat het in het belang van burgers en bedrijven kan zijn om de blootstelling zo laag mogelijk te houden. In een geval als dit, waar onvoldoende reden is om overheidsmaatregelen te nemen, ligt het initiatief hiervoor bij de burgers en de bedrijven. Op de site van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid zijn suggesties beschikbaar hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Door onder andere de Gezondheidsraad wordt geconcludeerd na het bestuderen van alle beschikbare onderzoeken dat negatieve effecten op de gezondheid onder de bestaande blootstellingslimieten niet worden bevestigd. Daarom neem ik uw wensen om het milieubeleid met betrekking tot de blootstelling aan EMV aan te scherpen niet over. Door de beperkingen in de toegepaste onderzoekstechnieken kan echter niet worden uitgesloten dat gezondheidseffecten kunnen optreden die pas na langere tijd kunnen worden vastgesteld of die zeldzaam of minder ernstig zijn. Om hier duidelijkheid in te verkrijgen is onderzoek dat een langere periode omvat nodig. Het zal nog een aantal jaren duren voordat de eerste resultaten van een dergelijk onderzoek worden gepubliceerd.

De Tweede Kamer is geïnformeerd dat de suggestie m.b.t. het ALARA-principe om de blootstelling aan EMV zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden ook in het regulier overleg tussen het Ministerie van Economische Zaken met telecombedrijven zal worden geagendeerd. Dit gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek hebben de telecombedrijven aangegeven vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid het ALARA-principe al toe te passen. Daarnaast biedt ALARA ook bedrijfseconomische voordelen. Vanuit kostenoverwegingen wordt namelijk zoveel mogelijk energie bespaard door niet met hogere zendvermogens te werken dan strikt noodzakelijk is. In de praktijk is energieverbruik namelijk een belangrijke kostenpost. Een lager zendvermogen betekent in het algemeen ook een lagere blootstelling aan EMV.

Bovendien heeft een aantal telecomproviders uitgebreide informatie over het gebruik van mobiele telefonie en gezondheid op hun website staan.

Op basis van de huidige stand van zaken zijn er geen redenen om verantwoordelijkheden over te dragen aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alle benodigde kennis en informatie ten aanzien van gezondheidsaspecten en EMV zijn voorhanden bij het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. In het Kennisplatform bundelen gerenommeerde instellingen, waaronder de GGD’en, de kennis en kunde op dit terrein en biedt het een goede ingang voor voorlichting. Met de instelling van het Kennisplatform is ook aangegeven dat de gezondheidsaspecten worden herkend.

Het is de primaire bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de medische professionals om inhoudelijke afwegingen te maken ten aanzien van de gezondheidsklachten van patiënten. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hierin geen rol.

Dit antwoord ontvangt u mede namens het ministerie van EZ en VWS. U zult van die ministeries geen separaat bericht ontvangen op uw gelijkluidende brieven.
Indien u op deze mail wilt reageren, dan kan dat niet via een reply, maar alleen via www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier. Wilt u dan eerdere correspondentie meezenden?

Met vriendelijke groet,

Directie Veiligheid en Risico’s

En de brief is, onbeleefd genoeg, niet ondertekend.

Op 29 januari 2015 is een tweede brief naar het ministerie van I & M gestuurd, zie:


Reacties/9035/alara_principe_brief_naar_het_ministerie_van_infrastructuur_en_milieu_vervolg .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer