StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
16/08/18Wifi uitzetten: modems
10/08/18Netkaart hoogspanningslij
Artikelen
18/08/18Check if your mobile phon
18/08/18Eye Damage in the Microwa
17/08/18Monsanto moet 289 miljoen
17/08/18Ware WLAN ein medikament
16/08/18The full story on EMFs: R
11/08/185-10% Elektrosensiblen
Berichten Nederland
17/08/18De volksgezondheid is bli
15/08/18Huisarts ziet aantal stud
06/08/18’Buitengebied Hoogeveen
28/07/18OPEN BRIEF aan KPN en all
23/07/18Bijna 17.000 LTE-antennes
Berichten België
23/07/18Brusselse overheid tekent
16/06/18Scherpenheuvel-Zichem: Be
Berichten Internationaal
15/08/18USA: CDC Finds Brain, Liv
02/08/18Canada: First withdrawal
26/07/18ICNIRP’s public consult
17/07/18Frankrijk: PhoneGate scan
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/07/18WMO aanvraag: ervaring
03/07/18Slimme meter ervaring
28/05/18Stralingsarme werkplek
Onderzoeken
18/08/18Exposure of Insects to Ra
04/08/18Occupational exposure to
29/07/18Oxidative stress in elect
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
17/07/18De Omgevingswet en elektr
01/06/18Wetgeving hoogspanningsli
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
Oproepen
13/08/18Oproep stralingsarme werk
23/07/18Oproep logeeradres Den Ha
29/06/18Tegenlicht wordt 30% geko
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
07/07/18E/mail naar alle raadsled
07/07/18E-mail naar de TV redacti
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Pieter van Geel uit de politiek. Een juridische kanttekening.    
Ga naar overzicht berichten in: Juridische Informatie

Pieter van Geel uit de politiek. Een juridische kanttekening.
dinsdag, 16 maart 2010 - Dossier: Juridische informatie


Vanmorgen maakte CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel bekend dat hij de landelijke politiek verlaat. Van hem was intern langer bekend dat hij na deze kabinetsperiode zou stoppen. Hij solliciteerde eerder vergeefs naar de post van commissaris van de koningin in Noord-Brabant. Onze juridisch adviseur plaatst de volgende kanttekening:

Haaksbergen, 16 maart 2010

Dhr. P. van Geel verlaat Tweede Kamer (dossier elektromagnetische straling)

HAAKSBERGEN/DEN HAAG - De heer Van Geel, thans fractie-voorzitter voor het CDA-Tweede Kamer, schreef als staatssecretaris van VROM medio 2007 op verzoek van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer d.d. 18 januari 2007 inzake beschikbaarheid achtergronddata Zwitsers UMTS-onderzoek een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, luidende:

18 januari 2007 07-VROM-B-003

Geachte Voorzitter,

Bij brief van 18 januari 2007 (kenmerk 07-VROM-B-003) heeft de vaste commissie voor Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mij verzocht te bevorderen dat het RIVM via een rechtstreeks
verzoek aan de projectleider van het Zwitsers onderzoek naar gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden, zal trachten de achterliggende informatie van het onderzoek beschikbaar te krijgen. Ik wil hierop als volgt reageren.

Het Zwitserse onderzoek is volgens wetenschappelijke publicatiemethode met een peer-review openbaar gemaakt via het artikel ?UMTS Based Station-like Exposure, Well-Being, and Cognitive Performance?, Regel et al., Environmental Health Perspectives, juni 2006. Ruwe data en overige onderzoeksgegevens en ? informatie zijn door de onderzoekers verwerkt tot een conceptartikel. Dit is vervolgens ter publicatie aangeboden aan de redactie van een tijdschrift.

Voorafgaande aan de eventuele publicatie is het conceptartikel uitgebreid bestudeerd door wetenschappers, die door de redactie van het tijdschrift zijn uitgekozen. Deze wetenschappers hebben bezien of de onderzoeksopzet, metingen, resultaten,
statistische bewerkingen, conclusies e.d. consistent zijn. In een wetenschappelijk artikel dient over het
algemeen zoveel informatie te staan dat anderen het onderzoek daarmee desgewenst kunnen repliceren. De onderzoekers wordt na deze fase zonodig nog gevraagd onduidelijkheden te verhelderen. Vervolgens beslist de redactie van het tijdschrift aan de hand van verslaglegging door de recenserende wetenschappers en de eventuele reactie van de onderzoekers of het artikel van een zodanige kwaliteit is dat het gepubliceerd kan worden.

Het publiceren van artikelen volgens deze zogenaamde peer-review methode geeft een waarborg voor de wetenschappelijke kwaliteit van een onderzoek. Ook bekende wetenschappelijke tijdschriften zoals Science en Nature maken gebruik van dit gangbare instrument. Over het algemeen worden ruwe achtergronddata van een onderzoek niet openbaar gemaakt. Dat is binnen de wetenschap gangbaar. Onderzoeksdata zijn in ruwe vorm immers over het algemeen onbruikbaar voor derden, en vaak ook voor specialisten. Via de peer-review wordt de kwaliteit van het onderzoek echter geborgd. Uiteraard dienen onderzoekers wel open te staan voor vragen van collegawetenschappers. De Zwitserse onderzoeksleider, dr. P. Achermann heeft ook aangegeven om serieus in te gaan op verzoeken/vragen voortkomend uit wetenschappelijke belangen en afkomstig van wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, en die een wetenschappelijke grondslag hebben Ministerie van VROM SAS/2007009117 Pagina 2/2

Samenvattend concludeer ik dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de kwaliteit en opzet van het Zwitserse onderzoek. Ik ga wetenschappers van het RIVM daarom niet belasten met het verzoek om ruwe onderzoeksdata op te vragen, met het oogmerk deze te openbaren, zonder dat hier een gedegen wetenschappelijke vraagstelling aan ten grondslag ligt. Het op dergelijke wijze meewerken aan het openbaren van ruwe onderzoeksdata zou de wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid van de RIVM-wetenschappers te zeer belasten.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

drs. P.L.B.A. van Geel.

Vervolgens heeft ons kantoor t.b.v. clientle ingevolge de WOB aan het RIVM, TNO (producent van het COFAM 1 onderzoeksrapport) alsmede aan VROM e.a. om afschriften van de ruwe computerdata en andere gegevens van het Zwitserse COFAM ll (replicla-onderzoek van COFAM 1) gevraagd. Tot op heden zijn de gevraagde stukken niet boven water gekomen. Voor de briefwisseling met departementen en ministeries ziet U het chronologisch overzicht na Zwitsers onderzoek op Reacties/1293

Opmerkelijk is het feit dat wel alle gegevens van het COFAM 1 waaronder data openbaar zijn gemaakt. Des temeer opmerkelijk en bevreemdend is dan het feit dat tot op heden niet niet alle gegevens waaronder data-gegevens van het Zwitserse COFAM ll (replica van COFAM 1) openbaar zijn gemaakt. De samenvatting die Dhr. Van geeft aan zijn weigering de gevraagde stukken te verstrekken past niet in een democratische samenleving en is een rechtstaat onwaardig.

Dhr. Van Geel heeft wel gemeld de Tweede Kamer te zullen verlaten doch ons kantoor zal per direct na de verkiezingen de kwestie wederom op de politieke agenda zetten onder verwijzing naar het weinig Obama-gehalte van de afscheidnemende heer Van Geel.

Desondanks wensen wij de heer Van Geel het beste voor de toekomst toe.

Rechtspraktijk BAWA HAAKSBERGEN


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer