EU dwingt Nederland tot invoering van de 5G Telecomwet

vrijdag, 09 augustus 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron: www.hugoschooneveld.nl/pdf_bestanden/pdf_blogs/EU_dwingt_Nederlands_tot_voorbereiden_van_de_5G_Telecomwet.pdf
aug. 2019

Samenvatting
Of we er nu op zitten te wachten of niet, snel ‘5G’ internet komt eraan en zal vanaf volgend
jaar over het land worden uitgerold, te beginnen met enkele grote steden en proefprojecten
als het Johan Cruijffstadion in Amsterdam. Via frequentieveilingen zullen de te gebruiken
frequentiebanden onder de providers worden verdeeld. Het Europees parlement heeft lidstaten
daartoe verplicht en in de komende Telecommunicatiewet wordt een en ander geregeld. Op
dit ogenblik is er een inspraakronde voor belanghebbenden. In eerste instantie zal gebruik
gemaakt worden van de opstelpunten van 4G zenders en wordt met relatief lage frequenties
tot 2600 MHz gestart omdat die een groot doordringingsvermogen hebben. Enig wetenschappelijk
onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van 5G toepassingen ontbreekt. Het blijft dus
afwachten in hoeverre de mens problemen zal krijgen bij de ingebruikname van de nieuwe zendertypen.

Draadloze communicatie in Europees verband
De EU heeft vorig jaar de ''Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie) opgesteld.
Voor Nederland geldt dat dus ook. Momenteel worden voorbereidingen getroffen tot het
opstellen van de ‘Telecommunicatiewet’. De procedure is dat nu eerst een consultatieronde is
opgestart die de voorlopige plannen tot inrichting van die wet onder de bevolking moet
sonderen. Bepaalde soorten betrokken groeperingen kunnen reageren op een open platform
en hun voorstellen tot wijziging aangeven. Sluitingsdatum is 9 september a.s. De motivatie
van de Telecommunicatiewet is aangegeven in de Memorie van Toelichting. Deze en andere teksten
kunnen hier gedownload worden.

Frequentiegebruik nog onzeker
Over de te gebruiken frequenties heerst enige onzekerheid, hangende de uitslag van
frequentieveilingen door het ministerie van EZK later dit jaar of begin 2020, de mogelijkheid
om de Europees gedeelde 3,5 GHz band te mogen gebruiken (NB. nu nog door de
afluisterschotels in Burum in gebruik) en de mogelijkheden om hypersnel internet te kunnen
ontwikkelen voor de 26 GHz en vrije pioniersband. Het Agentschap Telecom van EZK heeft
door het bureau Stratix een verkenning van de mogelijkheden voor providers laten uitvoeren,
maar hangende de oplossing van de 3 onzekerheden kan de telecomresearch nu even niet
verder. Men hoop de uitrol vanaf volgend jaar te starten en tegen eind 2020 een landelijke
dekking te hebben gerealiseerd. Voorlopig zal gebruik gemaakt worden van zenders en
frequentiespectra van 4G.

Verbetering van telefonische verbindingen
Het begrip dekking moeten we ons flexibel voorstellen. In gebieden met veel drukte en
bellende menigten zal 5G in optima forma worden geïnstalleerd. Te verwachten is dat daar
MU-MIMO zal worden geïnstalleerd, dat staat voor multi-user multiple-input multiple-output,
het zendersysteem waarbij de gebruiker van een 5G telefoon een ‘eigen’ op hem gerichte
straalverbinding krijgt met de zender, zodat hij een verbinding heeft zonder door andere te
worden afgeluisterd. Op het Leidseplein te Amsterdam is al zo’n systeem geïnstalleerd voor
experimenten. Verder zullen op enkele plekken en plaatsen in Nederland 5G
concentratiegebieden worden ingericht voor proefnemingen. Ook zelfs in de randgebieden
van het land, waar weinig digitaal verkeer is, zal snel internet beschikbaar komen om het
zakenleven daar verder te ondersteunen, bijvoorbeeld dorpen bij de Duitse en Belgische
grens. De bedoeling is geleidelijk al het huidige analoge telefoonverkeer door digitale
netwerken te vervangen.

Gezondheidsaspecten van 5G straling zijn Freudiaans (?) vergeten
In geen van de onderliggende documenten wordt ingegaan op de gevolgen van 5G straling op
de gezondheid. Dat komt doordat de technische specificaties van deze
communicatietechnieken geheel door technici zijn opgesteld. Er is geen medicus of bioloog
betrokken geweest bij de selectie van frequenties die men wil gebruiken.
US gouverneur van Connecticut en congreslid Richard Blumenthal organiseerde op 12 maart
2018 een hoorzitting met vertegenwoordigers van de telecomindustrie om te horen hoe het
stond met het wetenschappelijk onderzoek naar de eventuele nadelige effecten. De heren
wisten geen enkel voorbeeld van gericht en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te
noemen. Er is eenvoudigweg geen ambitie getoond om te gezondheid van de gebruikers te
waarborgen. De senator vond dat zorgelijk.

Wat voor zorg is er dan in Nederland?
Enkele keren is de vraag naar gezondheidseffecten in de 2e Kamer gesteld, onder andere door
Maurits von Martels (CDA) in een brief aan de minister van EZK. Later heeft ook de stichting
EHS haar verontrusting over het gebrek aan onderzoek uitgesproken. De staatssecretaris mr.
drs. Mona Keijzer is te rade gegaan bij de Gezondheidsraad, het RIVM en het Kennisplatform
EMV&G en schreef de kamer dat voor 5G technieken dezelfde normen voor maximale
blootstelling van kracht blijven als de huidige normen. Er zouden geen gevaren voor de
gezondheid rijzen en de nieuwe ontwikkelingen vormen geen aanleiding tot revisie van de
huidige normen.

5G millimetervelden werken anders in op het lichaam
Op basis van biologische gegevens kunnen we echter wel degelijk wat zeggen over
weefseleffecten, nl. dat de hier betreffende ‘millimetergolven’ grotendeels in de huid
geabsorbeerd worden. ICNIRP lid Rodney Croft vindt dat prima omdat daarmee het
inwendige van je lichaam minder wordt getroffen. Biologen echter redeneren precies
andersom: je moet je je huid vooral niet aan te veel straling blootstellen omdat daar structuren
in zitten die gemakkelijk door straling gestoord worden. Zweetkliercellen zijn bijvoorbeeld
uitgerust met een gespiraliseerde afvoergang naar buiten. Die geleidende structuur
functioneert als antenne voor millimeterstraling. Daardoor wordt stralingsenergie effectief
geabsorbeerd en ontstaat warmte, waardoor de omliggende cellen beschadigd kunnen raken.
Anderzijds bevat de huid een veelheid aan tere cellen en structuren die gemakkelijk door
elektromagnetische velden worden beïnvloed en verstoord. Met name de
hormoonvervoerende zenuwen en het immuunsysteem zijn kwetsbaar.
Weefselreacties in de huid worden via zenuwstelsels of via de bloedbaan doorgegeven aan het
limbische systeem binnen de hersenen. Daar wordt dan een stressprogramma opgestart dat
het lichaam er toe aanzet de verstoring in de huid tegen te gaan. Dat zal niet gelijk lukken en
zullen zich EHS symptomen openbaren.

Wetenschappelijke inzichten over effecten van 5G EMV
De ICNIRP – en daarmee de WHO, de Gezondheidsraad, en het Kennisplatform EMV&G hebben
ongelijk wanneer ze toelaatbare limieten voor blootstelling aan radiofrequente velden
zo hoog laten als nu het geval is, tot 61 V/m voor RF velden. Terwijl het nu al zo is dat veel
mensen al EHS klachten ondervinden wanneer ze nabij zendmasten wonen, maar dat
afscherming tegen die velden of het verkassen naar een kant van het huis de stralingsellende
effectief weten te dempen. De klachten verminderen of blijven uit. Metingen van het
Antennebureau wijzen uit dat de feitelijke veldsterkte daar zeer ver blijft onder de limieten
en doorgaans minder bedraagt dan 1 V/m. Dat versterkt onze overtuiging dat zelfs zwakke
velden, die orden van grootte lager zijn dan de limieten, mensen uit hun lichamelijke en
psychische evenwicht kunnen brengen.

Thermische vs. non-thermische velden
Deze discrepantie is het gevolg van de gebrekkige manier waarop de ICNIRP de EMV
effecten vaststelt. Dat is op basis van alleen thermische effecten: de stralingsenergie van RF
velden leidt tot opwarming van het weefsel dat eenvoudig is te meten met een thermometer.
Waar mensen last van hebben bij blootstelling aan velden ver onder de ICNIRP limieten zijn
de non-thermische effecten. Weefsels in de mens kunnen op vele manieren een interactie
aangaan met de binnenkomende velden die daardoor een onbalans in de functies van die
weefsels veroorzaken.
In een consultatie-versie van de te vernieuwen radiofrequentie richtlijnen wordt de huid
gemakshalve gerangschikt onder de ledematen en mag daarom sterker opgewarmd worden
dan het binnenste van het lichaam – nl. 5⁰ in plaats van 2⁰C. Dat getuigt van ICNIRP’s
beperkt biologisch inzicht. Om de hierboven uitgelegde redenen verdient de huid juist
bescherming tegen radiofrequente velden met hoge frequenties, zeker tegen de verwachte
millimeterstraling.

Hoe nu te reageren op het Wetsvoorstel implementatie Telecomcode?
In de verwachte effecten voor de doelgroep staat het volgende: '' De uitrol van draadloze
toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om
redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke,
transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.''. De huidige praktijk van
plaatsing van klassieke zendmasten is dat waar mogelijk – en met instemming van de
operators - geen masten worden geplaatst in de buurt van kwetsbare mensen, zoals scholen,
ziekenhuize, huizen voor bejaarden enz., zodat er geen nodeloze commotie over mogelijke
gezondheidsproblemen ontstaat. De providers zitten niet te wachten op moeilijke discussies
en procedures, naar me bleek tijden een werkvergadering van de gemeenteraad van Den Haag
over 5G toepassingen op 3 juli j.l. Dus in goed overleg is voorzichtige plaatsing van 5G
antennes (‘small cells’) wellicht mogelijk.
Operators stellen dat hun 5G ‘kastjes’ van 20x20x5 cm vallen onder een regel in het
Antenneconvenant, nl dat masten korter dan 5 meter niet onderworpen zijn aan gemeentelijke
goedkeuring en dat ze de small cells dus mogen monteren waar ze willen. Huiseigenaren en
bewoners van appartementen kunnen nog wèl protesteren, zij het binnen zekere voorwaarden.

Vraagstuk van gezondheidseffecten blijft op tafel
De vraag of 5G installaties er aankomen is een gepasseerd station. Zonder medewerking van
telecom of de overheid zal de vraag naar gezondheidseffecten proefondervindelijk door het
publiek moeten worden aangepakt. Er zijn wel klachten over hinder van ‘gewone’ zendmasten
voorzien van 2G t/m 4G zenders. Maar de veel hogere 5G frequenties stellen ons
waarschijnlijk voor een reeks van geheel nieuwe biologische effecten, met name die op de
huid. Mensen gruwen van de gedachte dat 5G zenders in je nek tetteren tijdens het wachten in
een bushokje, zeker de elektrogevoelige personen. Daar moeten betere oplossingen voor
bedacht worden. Het is nu wachten op de klachten …

Voorstel
We pleiten daarom voor het instellen van een gemeentelijke of regionale waarschuwingsdienst
met artsen, GGD’en en GGZ, om nieuwsoortige gezondheidsproblemen – met of zonder psychische
complicaties - in de buurt van 5G zenders op het spoor te komen. Daartoe moeten de medische diensten
uitgerust worden met kennis, training en middelen om de gerapporteerde medisch/psychische
problemen te herkennen en eventueel als EHS klachten te identificeren. Dit met het doel de
patiënten een passende begeleiding te geven naar een menswaardig bestaan. En dat niet volgens
cognitieve gedragstherapieën, maar met voorlichting over verantwoorde omgang met EMV en met
technieken om EMV uit de leefomgeving te weren. De Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) kan
daarbij wellicht ondersteuning bieden. De website stralingsbewust.info geeft een overzicht van
de steun die gemeenten hun burgers kunnen bieden.

Hugo Schooneveld
Blog nr 50, dd. 7-8-2019
Deze blog is ook digitaal te downloaden via de blogpagina op mijn website. U kunt zich abonneren op
automatische toezending van nieuwe blogs door uw wens even door te geven via de contactpagina.Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie