Agentschap Telecom werkt aan advies over lokale 5G-vergunningen

vrijdag, 12 april 2019 - Categorie: Berichten Nederland

Bron 1: www.telecompaper.com/nieuws/agentschap-telecom-werkt-aan-advies-over-lokale-5g-vergunningen--1288356
10 april 2019

De uitrol van 5G biedt enorme kansen voor de Nederlandse samenleving. Bij deze voor de hand liggende voorspelling doet het Agentschap Telecom een oproep aan bestuurlijk Nederland: zorg voor harmonisatie in het lokale beleid. Het AT en de mobiele operators maken dit jaar een advies, de ‘handreiking mobiele bereikbaarheid’.

De uitrol van 5G vraagt om verdichting in het netwerk, met grotere aantallen kleinere antennes dan nu. Voor die antennes is ook veel glasvezel nodig, stelt het Agentschap. Dat stelt met name gemeenten voor grote uitdagingen. Het Rijk decentraliseert het vergunningenbeleid in de Omgevingswet. Alle 355 gemeenten gaan de komende jaren hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan opstellen. In die ontwikkeling pleit het AT voor aansturing.

VNG ontwikkelt kennis
Op lokaal niveau is er vaak weinig expertise en mankracht beschikbaar voor het antennedossier. Dat geldt ook voor de regie op de ondergrond waar de glasvezelkabels hun plek moeten krijgen. Het Agentschap Telecom signaleert dat er een grote verscheidenheid is aan lokale regels. Dat is onduidelijk en niet efficiënt voor operators.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt toe naar meer transparantie en harmonisering van lokaal beleid. Zij is ook op zoek naar expertise uit de sector. Het AT biedt die ondersteuning door samen met operators te werken aan de 'Handreiking mobiele bereikbaarheid'. Die is vorig jaar geschreven en wordt nu met twee gemeenten verder getest en verfijnd. De definitieve versie is in 2019 gereed en biedt technische en juridische informatie die gemeenten helpt de juiste keuzes te maken op gebied van antennevraagstukken.
Een groot aantal partijen uit de sector presenteerde onlangs een 5G Handvest met een oproep aan politiek en bestuur om de regels stabiel en werkbaar te maken. Het ministerie steunt die doelen ook, zoals in het Actieplan Digitale

Connectiviteit
Code Oranje voor gravers
Daarnaast beschikt het agentschap over de Gemeenteradar, een set adviezen voor gemeenten die immers de lokale vergunningen afgeven voor graafwerkzaamheden. Het AT houdt ook toezicht op alle graafwerkzaamheden en het toezicht op de Wibon.

Het is nog steeds ‘Code Oranje’, meldt het AT. Het aantal graafschades en de impact daarvan zijn nog steeds te hoog, ondanks alle maatregelen die daarvoor zijn genomen. De grondroerders moeten meer doen om vermijdbare schade te vermijden, vindt het AT.

Toezicht en Telekwetsbaarheid
Het Agentschap Telecom meldt in het jaarverslag de cijfers van het Loket Meldplicht Telecomwet. Alle operators moeten het melden als er diensten uitvallen. In 2018 zijn er 57 meldingen gedaan van kleinere en grotere storingen. Het AT analyseert de oorzaken en koppelt die terug naar aanbieders.
Aan de aanbodzijde zijn er allerlei maatregelen denkbaar voor continuïteit. Operators moeten kunnen aantonen dat ze preventieve maatregelen nemen en snel optreden. De overheid wil bijvoorbeeld dat mobiele masten/netwerken twee uur lang blijven functioneren bij grootschalige stroomuitval.
Aan de vraagzijde geeft het AT adviezen aan afnemers van telecomdiensten. Het na drie jaar afgeronde programma Telekwetsbaarheid heeft een aantal instrumenten opgeleverd, zoals een quickscan, een toolkit en een ‘serious game’. Allerlei organisaties, zowel van overheid als van bedrijfsleven, kunnen daarmee een inschatting maken van wat de impact is als bellen of internet uitvalt. Het AT ziet hier voor zichzelf een blijvende rol.

In 2019 begin met 5G-metingen
Het AT wil in 2019 gaan meten aan 5G-vergunningen, omdat de eerste (test-) netwerken in aanbouw zijn. De huidige normen voor 3G en 4G gelden straks ook voor 5G. Met 5G moet het totaal aan alle elektromagnetische straling nog steeds onder de blootstellingslimieten blijven. Zo kan Agentschap Telecom, voor en na de uitrol van 5G, de samenleving via metingen blijven informeren over de veldsterktes en blootstelling in Nederland.

Agentschap Telecom werkt in deze voorbereiding samen met het RIVM. De eerste resultaten van metingen, uitgevoerd bij 5G-testlocaties, worden waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Toezicht op frequenties is een kerntaak. Het AT is ook in 2018 bezig geweest met radio, maritieme communicatie en lucht- en ruimte vaart. In de komende maanden worden meerdere acties aangekondigd:

. De werkrelatie tussen het AT en de commerciële radiostations is nog niet op het gewenste punt, zegt ook het AT – net als EZK. Op dat vlak wordt nog gewerkt aan een verbeterplan.

. Op het gebied van radioamateurs wil het AT de regels aanscherpen, omdat het ‘radioamateurisme’ zorgt voor een toenemend aantal storingen voor andere gebruikers van spectrum.

. Allerlei apparatuur blijkt elektromagnetische straling te kunnen strooien, etherruis. Het AT heeft onder andere in 2018 een leverancier van vijverpompen aangesproken. In 2019 publiceert een onderzoek over de vraag of LED-lichtbronnen storen op frequenties. Ook de installatiebranche wordt onder de loep genomen.

. De kwaliteit en veiligheid van maritieme communicatie zijn een aandachtspunt. het AT houdt hierin toezicht op apparatuur en op frequenties.


Bron 2: www.telecompaper.com/nieuws/vng-wijst-kritiek-van-at-op-5g-antennebeleid-van-de-hand--1288746
12 april
VNG wijst kritiek van AT op 5G-antennebeleid van de hand

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) herkent de kritiek van het Agentschap Telecom over de impact van te grote diversiteit aan lokale regels op antennegebied niet, meldt Automatisering Gids. Het Agentschap Telecom heeft in zijn jaarlijkse Staat van de Ether een hoofdstuk geschreven over het lokale vergunningen- en antennebeleid.

AT werkt aan advies
De telecomtoezichthouder werkt samen met de bedrijven in de sector aan een Handreiking Mobiele Bereikbaarheid. De uitrol van 5G vraagt om verdichting in het netwerk, met grotere aantallen kleinere antennes dan nu. Voor die antennes is ook veel glasvezel nodig, stelt het Agentschap. Dat stelt met name gemeenten voor grote uitdagingen. Het Rijk decentraliseert het vergunningenbeleid in de Omgevingswet. Alle 355 gemeenten gaan de komende jaren hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan opstellen.

In die ontwikkeling pleit het AT voor aansturing. Op lokaal niveau is er vaak weinig expertise en mankracht beschikbaar voor het antennedossier. Dat geldt ook voor de regie op de ondergrond waar de glasvezelkabels hun plek moeten krijgen, stelt het Agentschap Telecom. Dat signaleert dat er een grote verscheidenheid is aan lokale regels. Dat is onduidelijk en niet efficiënt voor operators.

VNG maakt impactanalyse
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een impactanalyse gedaan en daaruit geconcludeerd dat gemeenten volop aan de slag zijn met de voorbereidingen en zich daarbij aan de wettelijke verplichtingen houden. ''Het is niet de eerste keer dat mobiele netwerken worden aangelegd en we hebben geleerd van hoe het eerder ging'', zegt VNG tegen Automatisering Gids.
Daarbij noemt VNG de ontwikkeling van 5G nog prematuur. ''Het stadium dat de eerste schop de grond in moet, is echt nog niet aan de orde.'' De VNG verwijst naar de regering door te zeggen dat er eerst een elementaire discussie over 5G moet plaatsvinden op rijksniveau.


Bron 3: www.gemeente.nu/ruimte-milieu/smart-city/agentschap-telecom-breng-lokaal-beleid-5g-op-een-lijn/
11 april 2019

Agentschap Telecom: breng lokaal beleid 5G op één lijn

Door Laura Wennekes op 11 april 2019
Gemeenten,ICT,Omgevingswet,Smart city

De grote verschillen in de regels die gemeenten hanteren bij het aanleggen van 5G-internet kunnen de uitrol bemoeilijken en vertragen, waarschuwt Agentschap Telecom. De telecomwaakhond pleit daarom voor harmonisatie van lokale regels.

Dat is te lezen in de Staat van de Ether 2018 die gisteren is gepubliceerd. De komst van 5G, de opvolger van het huidige mobiele internet, is volgens de toezichthouder belangrijk voor de lokale leefbaarheid en economie, vooruitgang, groei en ontwikkeling. ‘Dat geldt voor alle gemeenten. Lokale prioritering van digitale connectiviteit en het versterken en ontwikkelen van kennis en kunde worden hiermee gezamenlijke belangen.’

Uitdagingen
Het verdichten van het netwerk en het aanleggen van extra antennes en glasvezel voor 5G stelt gemeenten voor grote uitdagingen. ‘Op lokaal niveau is vaak weinig expertise en menskracht beschikbaar voor het antennedossier. Dat geldt ook voor de regie op de ondergrond waar de glasvezelkabels hun plek moeten krijgen.’ Agentschap Telecom signaleert een grote verscheidenheid aan lokale regels. ‘Dat is onduidelijk en niet efficiënt voor operators.’
Er wordt door de toezichthouder een collectieve inspanning gevraagd van gemeenten, het Rijk en marktpartijen, om de knelpunten op lokaal niveau weg te nemen. Daar zijn al diverse initiatieven voor. De ministeries van Economische- en Binnenlandse Zaken werken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten toe naar meer transparantie en harmonisering van lokaal beleid. Agentschap Telecom werkt samen met operators aan een Handreiking mobiele bereikbaarheid met technische en juridische informatie die gemeenten helpt de juiste keuzes te maken. Ook is er ter ondersteuning de Gemeenteradar en het Antennebureau.

Op één lijn
Volgens de telecomwaakhond is het nu zaak alle ingezette initiatieven op één lijn te krijgen en daarin samenhang en samenwerking te vinden. ‘Gemeenten kunnen hierin hun verantwoordelijkheid pakken door ervaringen uit te wisselen en problemen en oplossingen te delen.’ Zo kan voorbeeldbeleid ontstaan waarmee gemeenten hun Omgevingsvisie en Omgevingsplan kunnen vullen. ‘Dat stimuleert bestuurders een integrale lokale visie op digitale connectiviteit te ontwikkelen. Inwoners zijn er bij gebaat, en ook de lokale economie,’ aldus de Staat van de Ether.
magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2018/01/lokaal-beleid-uitrol-5g .Lees verder in de categorie Berichten Nederland | Terug naar homepage | Lees de introductie