ICNIRP workshop Londen: Interessante bijdrage Nederlandse Gezondheidsraad. Video's.

donderdag, 30 augustus 2012 - Categorie: Artikelen

Geplaatst 13 mei 2012
Update 30 aug 2012 ivm gepubliceerde videoreportages zie bekendmaking ICNIRP onderaan dit artikel.


ICNIRP workshop Londen: Interessante bijdrage Nederlandse Gezondheidsraad.

Van onze plaatselijke correspondent:

Van 9-11 mei 2012 werd te Londen door de ICNIRP de 7e internationale workshop gehouden over Niet-Ioniserende Straling. Het programma van de gehouden lezingen kunt u nog bekijken op www.icnirp.org/NIR2012/NIR2012livestream.htm . De lezingen werden livestream uitgezonden wat een compliment is voor de transparantie bij de organisatie.

Tijdens de workshop hield Dr. Eric van Rongen, secretaris van de Commissie Elektromagnetische straling van de Nederlandse Gezondheidsraad een interessante lezing die er zoals gebruikelijk op neer kwam dat er met niet-ioniserende straling niets aan de hand zou zijn. De heer van Rongen sprak in zijn lezing met als titel “Non-cancer RF-effects in humans” achtereenvolgens over mogelijke invloed van elektromagnetische velden op o.a. EHS, cognitive prestaties, EEG’s, hersenmetabolisme, vruchtbaarheid en endocriene systemen.

De symptomen en het welbevinden van EHS’ers zouden niets te maken kunnen hebben met Elektromagnetische Velden omdat er geen effecten vastgesteld zouden zijn tijdens stralingsbelasting, geen fysiologische veranderingen waargenomen werden, door stralingsgevoeligen de elektromagnetische velden niet gedetecteerd konden worden en er aldus alleen maar sprake kon zijn van nocebo effecten, die dan ook inderdaad aangetoond waren, aldus de heer van Rongen. Zo!
Eerlijkheidshalve werd daar wel aan toegevoegd dat bovengenoemde waarnemingen afkomstig waren van korte termijn onderzoeken en dat stralingsslachtoffers kritiek geuit hadden op die onderzoeken vanwege de mogelijke tijdsvertraging die zich bij de invloed van elektromagnetische velden voordoet en de gebrekkige laboratorium opstellingen die niet overeenkwamen met de belasting in de huiselijke omgeving of de werksituatie.

Over de invloed van EMV op de vruchtbaarheid (zeker is dat 3-5° temperatuurverhoging negatieve invloed heeft op de spermaproductie) werd weliswaar opgemerkt dat sommige onderzoeken bij ex vivo blootstelling zowel een daling van de spermamobiliteit als een toename van DNA breuken lieten zien (zonder temperstuurverhoging) maar dat de resultaten van die onderzoeken inconsistent waren en de blootstelling onrealistisch hoog. Dat epidemiologische onderzoeken aanwijzingen gaven voor een dalende vruchtbaarheid onder de bevolking werd gebagatelliseerd door te wijzen op onduidelijk onderzoeksopzet met als conclusie een gebrek aan een oorzakelijk verband.

De heer van Rongen bevestigde dat kleine maar van voorbijgaande aard zijnde (reversible) biologische effecten vastgesteld zijn maar dat die biologische effecten niet tot gezondheidsschade zouden leiden.
Ook onderzoeken naar hersenmetabolisme zouden verschillende resultaten opgeleverd hebben, in sommige studies een verhoogd effect als een mobieltje dicht bij het oor gehouden werd, in andere studies juist verlaagd. GSM basisstations zouden in ieder geval geen effecten bewerkstelligen en onderzoeken naar de invloed van UMTS zenders spraken elkaar tegen. Dus niets aan de hand…..

Onderzoeken lieten weliswaar een daling van “immuunparameters” zien maar daarbij kon de invloed van de levensstijl der proefpersonen niet uitgesloten worden. Die parameters daalden ook bij het gebruik van mobieltjes door “patiënten die daar allergisch voor waren”…..
Gehoorverlies, aantasting van de binnenoor functies en microwave hearing zou slechts voorkomen bij mensen die zeer frequent gebruik maakten van hun mobieltje.

Sommige onderzoeken naar endocriene functies lieten weliswaar een daling zien van het melatoninegehalte maar “de betere en grotere onderzoeken” toonden geen effect op de melatoninehuishouding.
Ook citeerde de Heer van Rongen onderzoek dat een verhoging van het cortisolgehalte aantoonde maar dat effect was tijdelijk terwijl onderzoek (uit 2006) een verlaagd cortisolgehalte vaststelde en andere studies (uit 2001 en 2002) geen effect aantoonden. Zoals gebruikelijk (bij de Gezondheidsraad) dus niet consistent en steeds terugkerend naar normale waarden na stopzetting van de blootstelling.

Resumerend stelde de heer van Rongen dat cardiovasculaire effecten onwaarschijnlijk waren, dat invloed op het gehoororgaan in korte termijn onderzoeken afwezig was ( maar dat er aanwijzingen waren bij lange termijn blootstelling) dat de “betere” onderzoeken geen effecten op de melatonine huishouding toonden, dat de vruchtbaarheidsonderzoeken ex vivo inconsistent waren maar de epidemiologie enige effecten niet uitsloot, dat symptomen van elektrogevoeligheid bij korte termijn onderzoek slechts te verklaren waren door nocebo effecten en dat er geen significante effecten waargenomen waren in de cognitieve prestaties zowel bij kinderen als bij volwassenen terwijl onderzoek naar hersenmetabolisme tegenstrijdige en inconsistente resultaten opleverde.

Alleen toen de dagvoorzitter aan de heer van Rongen vroeg waarom de Nederlandse Gezondheidsraad voorstander was voor vervolgonderzoeken (naar de invloed van EMV op de zaadproductie en op Electrohypersensitiviteit ''vanwege het toenemend aantal mensen met EHS'' ) terwijl toch uit de voordracht opgemaakt kon worden dat er niets aan de hand was bleef het even stil….

Londen 10 mei 2012

Aanvulling:
Op 30 aug. 2012 ontving de redactie van Stopumts onderstaande brief met link naar alle voordrachten die op het ICNIRP congress gehouden zijn:


ICNIRP 7th International NIR Workshop, Edinburgh 2012 - videos available

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that the videos of the presentations given at the 7th International NIR Workshop, 9-11 May 2012, are now available on the ICNIRP website at www.icnirp.org .

We hope that you will enjoy this opportunity to view the presentations given at the past workshop.

Kind regards,
ICNIRP Secretariat

t. +49 89 31603 2156
f. +49 89 31603 2155
info@icnirp.org
www.icnirp.org

Opm. Stopumts:
Wederom een compliment voor de transparantie bij de ICNIRP organisatie!
En u kunt nu zelf het verslag van onze correspondent verifiëren aan de hand van de beschikbare video's.

Overigens zijn ook de meeste bijdragen van de conferentie ''Childhood and Cancer'' gehouden op 24-26 april 2012 te London, op video te beluisteren ven te bekijken via:
www.childhoodcancer2012.org.uk/programme.asp .
Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie