Kennisplatform EMV publiceert kennisbericht Elektromagnetische Velden en Werk. Commentaar Stopumts.

maandag, 13 februari 2012 - Categorie: Artikelen

Op 13 febr. 2012 publiceerde het Kennisplatform EMV haar kennisbericht Elektromagnetische Velden en Werk. De begeleidende tekst luidt als volgt:

Dit kennisbericht gaat over de risico's van blootstelling aan elektromagnetische velden in arbeidssituaties. In de klankbordgroep van het Kennisplatform is de wens geuit voor meer informatie over dit onderwerp, om bewustwording van deze risico's te verhogen. Het kennisbericht zet de belangrijkste risico's voor de gezondheid van werknemers op een rij. Het bevat geen nieuwe wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Het kennisbericht is meer op de praktijk gericht dan eerdere kennisberichten. Het bericht kan helpen om informatie en adviezen van de overheid over elektromagnetische velden in arbeidssituaties te begrijpen.

Het kennisbericht is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers, arbeidshygiënisten, veiligheidsdeskundigen, preventiemedewerkers en bedrijfsartsen en andere medewerkers in de arbeidsgeneeskunde. Het is ook bedoeld voor geïnteresseerde werknemers. In dit bericht wordt zeer beperkt ingegaan op elektrogevoeligheid, waarbij mensen aangeven gezondheidsklachten te ervaren nabij bronnen van elektromagnetische velden. Elektrogevoeligheid is onderwerp van een apart Kennisbericht.

Voor het volledige bericht (8 pp) zie:
www.kennisplatform.nl/Files/Kennisberichten/Kennisbericht%20EMV%20op%20het%20werk%2020120213.pdf .


Commentaar Stopumts:

Het kennisbericht is in zulke algemene termen gevat dat er weinig op aan te merken is, want het is over het algemeen nietszeggend al komen er enkele merkwaardige uitspraken in voor. Positief is dat het kennisbericht begint met de vaststelling:
elektromagnetische velden boven een bepaalde sterkte kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat juist in de wetenschap over die bepaalde sterkte de discussie woedt blijft helaas onvermeld.

Problematischer en merkwaardig is de uitspraak:
Alle onderzoek bij elkaar genomen is er geen verband aangetoond tussen blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden en het vóórkomen van kanker, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraalsclerose, hart- en vaatziekten, hormoonstoornissen, verstoorde afweer of geboortedefecten.
Cruciaal is daarbij de uitdrukking Alle onderzoek bij elkaar genomen want door alle onderzoeken ongeacht de financieringsbron op een hoop te gooien verwateren de aanwijzingen die naar voren komen uit onderzoeken die juist wél schadelijke gevolgen aantonen, gevolgen die merkwaardigerwijs door de samenstellers vervolgens uitgebreid geciteerd worden.
(Vers van de pers: There are thousands of papers showing possible links to cancer, and now increasing incidents of attention-deficit disorder, Alzheimer’s and diabetes from cellphone radiation,” www.iol.co.za/scitech/technology/telecoms/cellphone-masts-damaging-our-brains-1.1232924 .)

Discutabel is ook de uitspraak:
De grenswaarden voor blootstelling zijn voor de algemene bevolking vijf keer zo streng als voor werknemers, onder andere omdat in de bevolking ook mogelijk extra kwetsbare groepen zoals kinderen, bejaarden en zieken vóórkomen. In ieder geval houden de ICNIRP normen geen rekening met kwetsbare groepen zoals kinderen, bejaarden en zieken en al helemaal niet met mensen die aangeven extra gevoelig of overgevoelig te zijn voor elektromagnetische velden (EHS'ers).

Toch doen de samenstellers van het bericht een handreiking aan die EHS'er met de tekst:

Sommige werknemers geven aan gevoeliger te zijn voor de effecten van elektromagnetische velden dan anderen en klachten te krijgen bij blootstelling beneden de grenswaarden. Hoewel wetenschappelijk onderzoek niet heeft bevestigd dat blootstelling aan EMV beneden de grenswaarden gezondheidsklachten verergert, kan dit ook niet volledig worden uitgesloten. Mensen die aangeven elektrogevoelig te zijn, geven in ervaringsverhalen aan dat ze beter functioneren wanneer de blootstelling aan EMV wordt verminderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatregelen zoals het verminderen van verstoring op het elektriciteitsnet, het uitschakelen van TL-verlichting en spaarlampen, het vervangen van DECT-telefoons door een toestel met draad en het vermijden van WiFi op de werkplek van de mensen die aangeven elektrogevoelig te zijn. In overleg met werknemers kunnen werkgevers proportioneel maatregelen nemen, waarbij de belangen van zowel werkgever, werknemer als collega-werknemers worden afgewogen. De arbodiensten kunnen daarbij een bemiddelende rol spelen. In het Kennisbericht Elektrogevoeligheid wordt hier verder op ingegaan.

Met deze tekst kan de werknemer in ieder geval een beroep doen op de werkgever voor aanpassing van de werkplek. Alleen betwijfelen wij of de arbodiensten een bemiddelende rol kunnen spelen zolang zij niet goed over EHS geïnformeerd zijn.

Onder het kopje
Waar vind ik meer informatie? laten de samenstellers bovendien een gouden kans liggen om onbevooroordeeld over te komen. Zij geven als raad de zoekterm ''elektrogevoeligheid'' in te voeren op de website van het Kennisplatform (waarna een nietszeggend moeras van artikelen opdoemt) zonder te verwijzen naar de website van de stichting EHS of naar de uitgebreide informatie op Stopumts.

De mededeling: De Klankbordgroep EMV is in de gelegenheid gesteld om te reageren op het concept Kennisbericht zou opgevat kunnen worden als zou Stopumts betrokken geweest zijn bij de eindredactie van het onderhavige Kennisbericht. Dat is geenszins het geval.Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie