Straling van mobieltjes en institutionele corruptie.

zaterdag, 03 december 2011 - Categorie: Artikelen

Geplaatst 24 nov. 2011, updated naar 3 dec. 2011.

Straling van mobieltjes en institutionele corruptie.

Dat was het onderwerp van een bijeenkomst in het Safra Center waar op 3 nov. 2011 Prof.dr. Franz Adlkofer, voormalig directeur van de Verum Stichting, voor studenten en wetenschappers van de Harvard Law School een lezing hield in het kader van een rij colleges en bijeenkomsten georganiseerd door het Edmond J. Safra-Centrum voor ethiek.

In zijn voordracht ''De bescherming tegen straling in conflict met de wetenschap'' sprak Adlkofer over de moeilijkheden waarmee hij en andere wetenschappers zich geconfronteerd zien als zij onderzoeksresultaten presenteren over de kankerverwekkende werking veroorzaakt door de elektromagnetische velden van mobieltjes. Hij sprak ook over de institutionele corruptie waarvan, zoals hij zei, het onderzoek hinder ondervindt.

Adlkofer beschreef zijn ervaringen met de door de EU gefinancierde Reflex-studie die tot doel had de invloed te onderzoeken van de straling van mobieltjes op de hersenen. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat zowel laagfrequente als hoogfrequente elektromagnetische velden beneden de toegestane blootstellingsgrenzen het vermogen hebben om de genen te beschadigen.

In 2004, kort na de publicatie van de onderzoeksresultaten, werd Adlkofer mikpunt van beweringen die de geldigheid van de resultaten betwistten en hem zelfs beschuldigden van bedrog. Terwijl een daartoe aangestelde ethische commissie deze beschuldigingen terug wees duurt zijn strijd tegen deze laster nog altijd voort.

In mei 2011 deelde de IARC (International Agency for the Research on Cancer) hoogfrequente elektromagnetische velden, met inbegrip van de straling van mobieltjes, in in de categorie ''mogelijk kankerverwekkend voor mensen'', aldus Adlkofer, maar hij benadrukte dat onderzoeken zoals de Reflex-studie bij deze indeling niet meegenomen waren. Als dat wel gebeurd zou zijn dan zou de indeling met grote waarschijnlijkheid niet ''mogelijk kankerverwekkend'' maar ''waarschijnlijk kankerverwekkend'' zijn geworden.

''De praktijken van institutionele corruptie bij draadloze communicatie zijn zeer zorgwekkend'' zei Adlkofer, ''als men kijkt naar het nog steeds voortdurende veldonderzoek met 5 miljard deelnemers''. Op grond van de ongerechtvaardigde bagatelliserende berichten die in de massamedia in opdracht en voor rekening van de telecomindustrie worden verspreid kan de doorsnee bevolking niet te weten komen dat hun toekomstig welbevinden en hun gezondheid gevaar zou kunnen lopen.

De mensen vertrouwen zelfs al niet meer de wetenschappers die waarschuwen.
In een democratie is het een grondbeginsel dat er wetten, regels en richtlijnen bestaan
over de macht en met betrekking tot diegenen die die macht uitoefenen. Omdat op het gebied van de draadloze communicatietechnologie in ernstige mate gezondigd wordt tegen dit principe is het in het belang van de democratische rechtsorde om te staan op de handhaving van deze regels, aldus Adlkofer.

U vindt de link naar de (Engelstalige) voordracht van Prof. Adlkofer op:
link.brightcove.com/services/player/bcpid271530229?bctid=1266885379001

of indirect op:
www.diagnose-funk.org/wissenschaft/schwierige-forschung/handystrahlung-und-institutionelle-korruption.php .

Zie ook brochure no. 5 van de Komptenzinitiative:
www.broschuerenreihe.net/broschueren/strahlenschutz-im-widerspruch-zur-wissenschaft/index.html .

Met Engelse vertaling :
broschuerenreihe.net/britannien-uk/brochure/radiation-protection-in-conflict-with-science/index.html .


Bron: Quelle: www.law.harvard.edu .

(Oorspronkelijke Duitse vertaling door diagnose Funk)

Handystrahlung und institutionelle Korruption

Am 3. November sprach Dr. Franz Adlkofer (Bild links), ehemaliger Geschäftsführer der Stiftung VERUM für Verhalten und Umwelt vor einem Publikum der Harvard Law School als Teil einer Reihe von Vorträgen und Veranstaltungen, die vom Edmond J. Safra-Zentrum für Ethik veranstaltet wurden.

In seinem Vortrag ''Strahlenschutz im Konflikt mit der Wissenschaft'' sprach Adlkofer von den Schwierigkeiten, mit denen er und andere Wissenschaftler konfrontiert sind, wenn sie Forschungsergebnisse über krebserregende Wirkungen der von Handys verursachten elektromagnetischen Felder präsentieren. Er sprach auch über die institutionelle Korruption, von der er sagt, dass sie ihre Forschung behindert.

Adlkofer beschrieb seine Erfahrung mit der durch die EU finanzierte REFLEX-Studie, deren Ziel es war, die Auswirkungen von Handystrahlung auf das Gehirn zu erforschen. Die Schlussfolgerungen der Studie zeigten auf, dass niederfrequente wie auch hochfrequente elektromagnetische Felder unterhalb der erlaubten Expositionsgrenzwerte ein genschädigendes Potential aufwiesen.

Im Jahr 2004, kurz nach Veröffentlichung dieser Forschungsergebnisse, wurde Adlkofer die Zielscheibe von Behauptungen, welche die Gültigkeit der Ergebnisse in Frage stellten und ihn sogar des Betrugs bezichtigten. Während ein Ethikgremium letztendlich diese Anschuldigungen zurückwies, dauert sein Kampf gegen die Verleumdung an.

Im Mai 2011 stufte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hochfrequente elektromagnetische Felder, einschließlich der Handystrahlung, als lediglich ''potentiell krebserregend'' für Menschen ein, sagte Adlkofer, aber er hob hervor, dass Studien wie die REFLEX-Studie bei dieser Festlegung nicht berücksichtigt wurden. Wären sie berücksichtigt worden, so Adlkofer, wäre es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ''möglicherweise'', sondern ''wahrscheinlich'' krebserregend eingestuft worden.

''Die Praktiken institutioneller Korruption im Bereich drahtloser Kommunikation ist sehr besorgniserregend,'' sagte Adlkofer, ''wenn man das noch ungewisse Ergebnis der fortdauernden Feldstudie mit 5 Milliarden Teilnehmern berücksichtigt.'' Aufgrund der ungerechtfertigten verharmlosenden Berichte, welche in den Massenmedien im Auftrag und auf Rechnung der drahtlosen Kommunikationsindustrie verbreitet werden, kann die allgemeine Bevölkerung nicht erkennen, dass ihr zukünftiges Wohlergehen und ihre Gesundheit in Gefahr sein können. Die Menschen misstrauen sogar denjenigen Wissenschaftlern, die warnen. In Demokratien ist es ein Grundprinzip, dass über der Macht und denjenigen, die sie besitzen, Gesetze, Regeln und Richtlinien existieren. Da im Bereich der drahtlosen Kommunikation gegen dieses Prinzip in schwerwiegender Weise verstoßen wurde, ist es im Interesse einer demokratischen Gesellschaft auf dessen Einhaltung zu bestehen.''Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie