Opinieartikel Dagblad van het Noorden (update met toevoeging Stopumts)

donderdag, 28 juli 2011 - Categorie: Artikelen

Update 28 juli 2011met toevoeging Stopumts

Bron: Dagblad van het Noorden 25 juli 2011

Hebben wij betere bescherming nodig tegen straling?

Draadloze straling heeft onmiskenbaar een zekere mate van schadelijke gevolgen voor planten, dieren, insecten en het menselijke lichaam, zelfs als de stralingswaarden onder de officiële drempelwaarden liggen. Dat heeft de Raad van Europa, het officiële adviesorgaan van het Europese Parlement, vastgesteld. De raad nam op 27 mei een resolutie aan waarin ondermeer aan de lidstaten wordt aangeraden om draadloze netwerken op scholen met het oog op mogelijke gezondheidsgevaren voor kinderen en personeel te verwijderen. Daarnaast wordt het advies gegeven om kinderen op scholen om dezelfde reden het gebruik van mobieltjes te verbieden.

Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) liet eind mei vanuit Genève weten dat naar de huidige stand van epidemiologisch onderzoek - waarbij de gezondheidsgegevens nagetrokken zijn van vele duizenden mobiele bellers in een groot aantal landen - de resultaten laten zien dat intensief mobiel bellen het risico op bepaalde vormen van kanker vergroot. Dit in het bijzonder aan die kant van het hoofd waar het mobieltje tegenaan wordt gehouden.

De Raad van Europa dringt er bij haar lidstaten op aan om de stralingsnormen te herzien en te verlagen en het voorzorgsprincipe strikter toe te passen. Met die uitspraak is ook de toon gezet voor een hernieuwd publiek debat over (on)veilige stralingsnormen. De Raad van Europa laat namelijk expliciet de stralingsveiligheidsnormen los die in Europa in 1998 zijn opgesteld door de zogeheten ICNIRP-groep. Dit is een privaat consortium, gevestigd in München, dat voornamelijk is samengesteld uit ingenieurs en andere technische stralingsdeskundigen, en dus niet uit artsen. In Nederland hebben overheid en telecomproviders zich tot dusver krampachtig aan deze ICNIRP-normen vastgeklampt. Deze opstelling is nu niet langer houdbaar.

Het begint overigens nu ook tot velen door te dringen dat niet alleen de gezondheid van mensen, maar ook die van flora en fauna door straling wordt bedreigd. Een voorbeeld hiervan is het wereldwijd zeer massaal verdwijnen van bijenkolonies (Colony Collapse Disorder). De Duitse biologieprofessor Ulrich Warncke publiceerde reeds in 2007 een uitgebreide brochure over dit onderwerp onder de titel Bijen, vogels en mensen; de vernietiging van de natuur door elektrosmog. Ook Warnke pleit voor nieuwe normen om mens en dier te beschermen. Hij wijst daarbij op het belangrijke feit dat de huidige mobiele telefonie en andere elektronicatoepassingen (kunstmatige) stralingswaarden bezitten die zeer veel hoger zijn dan de natuurlijke achtergrondstraling op basis waarvan het leven op aarde zich over vele miljoenen en miljarden jaren heeft ontwikkeld.

Onlangs kaartte de fractie van de Partij voor de Dieren in Groningen bij de gemeente Groningen het thema straling en bomen aan. Dit naar aanleiding van een stralingsonderzoek aan de Groningse singels, waarbij gekeken was naar de mogelijke negatieve invloed van elektromagnetische straling op zieke bomen. Onderzoekers constateerden ter plaatse hoge stralingswaarden bij de zieke bomen. De stralingsmetingen werden verricht op basis van door Duitse wetenschappers ontwikkelde ‘bouwbiologische’ normen. Dit zijn op de praktijk gebaseerde stralingsveiligheidsnormen die vele malen strikter zijn dan de door overheid en Telecom gehanteerde ICNIRP-normen.

Bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren kwam de gemeente Groningen niet verder dan te verwijzen naar het standpunt van de Nederlandse Gezondheidsraad, die negatieve stralingseffecten onbestaanbaar acht zolang zij onder de ICNIRP-norm blijven. De Stichting Stralingsarm Nederland liet vervolgens het College schriftelijk weten de beantwoording van de vragen onvoldoende te vinden omdat men zich beroept op verouderde normen.

Tegen de Europese waarschuwingen in bieden Nederlandse telecomproviders hun klanten sinds enige tijd een gratis draadloos modem aan, waardoor ook kinderen - die volgens Europees beleid beschermd moeten worden tegen de gevolgen van draadloze straling op scholen - nu thuis de volle lading krijgen. Wordt het niet de hoogste tijd om iets te gaan doen aan deze paradoxale en ongezonde situatie?

Voor het originele artikel zie:
www.umts-eenrum.com/elektrosmog.html .

Opm Stopumts:
Het bovenstaande artikel behoeft enige aanvulling:
De WHO heeft niet laten weten dat mobiel bellen het risico op kanker vergroot. De IARC (een wetenschappelijke onderzoekscommissie van de WHO) heeft mobiel bellen in 2B 'mogelijk kankerverwekkend' gerangschikt.
Het is ook (nog?) niet wetenschappelijk aangetoond dat de colony collapse disorder wordt veroorzaakt door straling, wel zijn er sterke aanwijzingen dat de invloed van EMV een co-factor zou kunnen zijn bij het verdwijnen der bijenvolken.
Tenslotte kan het aangenomen voorstel door de Raad van Europa (nog) niet gezien worden als Europees beleid als daarmee het Europees Parlement bedoeld wordt .
Het Europees Parlement heeft zich al wel uitgesproken voor een terughoudend beleid t.a.v de blootstelling van de bevolking aan EMV, zie daartoe: Berichten%20Internationaal/3522 .Lees verder in de categorie Artikelen | Terug naar homepage | Lees de introductie