StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
SP: Brief naar de politieke partijen en antwoord van de SP    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

SP: Brief naar de politieke partijen en antwoord van de SP
donderdag, 10 juli 2014 - Dossier: Algemeen


Date: Thu, 10 Jul 2014 09:51:40 +0200
From: emileroemer@sp.nl
To: …………………………

Subject: Re: Verminder electrosmog

Bronnen: verschillende, onder meer:
www.facebook.com/pages/Straling-vervuilt-de-ether/243634865678722?ref=stream .

Reactie van Emilie Roemer, SP is binnen op de brievenschrijfactie...
Oproepen/8379/schrijf_een_brief_naar_ggd_s_kamerleden_kennisplatform_gezondheidsraad_media

Verschillende mensen hebben deze zelfde response gekregen..
Economische belangen staan voorop...
Hieronder het antwoord van de SP, daaronder één van de naar de SP en andere politieke partijen gezonden mails.


Geachte M...

Het is waar dat Nederland niet meebeweegt in internationale verschuiving naar strengere normen. landen om ons heen doen dat al wel. Die nemen een ruime marge ten opzichte van het WHO-advies. Nederland houdt voorlopig vast aan de maximale ruimte die WHO biedt.

Dat doet Nederland natuurlijk vooral om uitrol van WIFI, UMTS en G3 G4 C2000 etc. snel mogelijk te maken. Landsdekkende netwerken zijn goed voor de economie leren we in de Baltische staten
Voorlopig dus strenge normen totdat uit een langjarig onderzoek dat nog wel een paar jaar duurt zal blijken of er gezondheidschade optreed als gevolg van langdurige blootstelling aan de Electro Magnetische Straling.

De SP heeft altijd gepleit voor het voorzorgsprinicipe: dus zo laag mogelijke stralingsnormen, geen plaatsing op gevoelige bestemmingen als scholen, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.

Bij plaatsing op flats vinden wij dat er minstens 70% draagvlak voor moet zijn onder de bewoners. Die eis er nu ook maar nu wordt er van uitgegaan dat iedereen die niet stemt Voor is. Als ze niet stemmers niet meer rekenen zou de uitslag vast vaker anders uitvallen.
Het debat wordt in de Kamer niet gevoerd momenteel omdat het antwoord vna de bewindspersonen steevast is dat ze niets kunnen zeggen zonder de uitkomsten van het langjarige onderzoek te kennen. En ze voldoen aan de adviezen van de WHO/ die door de nationale Gezondheidsraad ook worden overgenomen. Dat is dan snel einde debat.

Met vriendelijke groet,
Ingrid Gyömörei
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Brief/mail aan de politieke partijen

Beste heer en mevrouw,
Ik wil u aandacht vragen voor iets waar veel te weinig aandacht voor is. Iets waar niet alleen
mensen onder kunnen lijden maar ook dieren en planten. Iets waarvan als we wachten op
onomstotelijk bewijs dit kan leiden tot enorme consequenties op het gebied van gezondheid en
economie, aldus de Raad van Europa.

Dit iets betreft de enorme toename van Elektromagnetische Velden (EMV). Zendmasten (nu ook
4G), wifi in winkels, treinen, bussen, steden en ook thuis en op het werk, de steeds zendende
smartphones. En het gaat maar door. En dit alles zonder dat we ons serieus afvragen of
blootstelling aan EMV eigenlijk wel veilig is. Want dat is nooit bewezen. En onder ONS valt zeker
de overheid die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De overheid die
mensenrechtenverdragen heeft ondertekend waarin het recht op privé-leven en het recht op gezondheid is gewaarborgd.

Er zijn duizenden peer-reviewed onderzoeken die (schadelijke) biologische effecten aantonen bij
blootstelling aan EMV. Helaas doet Nederland alsof zijn neus bloedt en pikt die onderzoeken eruit
die geen verband aantonen tussen schadelijke effecten en EMV. Hierdoor wordt de burger helaas
niet adequaat geïnformeerd. Hoe kan een burger juist handelen als hij niet weet dat iets (wellicht)
schadelijk is?

De Nederlandse overheid lijkt enigszins schizofreen te zijn. Bel met de GGD, bel met het
antennebureau en u zult horen dat er geen gevaren zijn voor de gezondheid onder de wettelijke
normen. Dat is fijn om te weten. Maar wat als u verder kijkt. Het door de Nederlandse overheid ingestelde Kennisplatform ElektroMagnetische Velden & Gezondheid heeft in april 2012 een kennisbericht elektrogevoeligheid uitgebracht. Hierin staat dat de klachten die elektrogevoeligen
ervaren reëel en soms ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. En deze
klachten treden op ver beneden de geldende limieten. Een mogelijke oorzaak van deze klachten
zijn ElektroMagnetische Velden, aldus het Kennisplatform. Verder is ZonMw bezig met een
diagnosetool voor elektrogevoeligheid. En is er door het bovengenoemde Kennisplatform een
denkgroep opgericht ''medische hulp aan elektrogevoeligen''. Er lijkt dus toch wel wat aan de
hand te zijn!

En wat als iemand dan aandacht vraagt hiervoor. Iemand belt met de GGD en het
Antennebureau. Nee, (toch) niks aan de hand zeggen ze. De verantwoordelijke minister geeft aan
dat het geen kwaad kan en verwijst naar het Kennisplatform. Het Kennisplatform geeft aan geen
bestuurlijke bevoegdheid te hebben en verwijst naar de verantwoordelijke minister. In de ogen
van de werkgever en Arboarts bestaat het niet vanwege het gebrek aan een officiële erkenning.
En de huisarts die geeft wat pilletjes.
Intussen zijn er burgers die ziek zijn, velen daarvan zijn baan en huis kwijtgeraakt zonder enige
vorm van (financiële) bescherming, Burgers die zich niet meer vrij kunnen bewegen door hun gevoeligheid voor EMV en soms hebben moeten vluchten naar het buitenland.

Wie gaat in Nederland verantwoordelijkheid nemen voor een groep burgers die wel geïnformeerd
wil worden en burgers die passende bescherming nodig hebben?

De Raad van Europa bepleit ervoor het voorzorgsprincipe toe te passen en geeft aan dat er
dringende, preventieve maatregelen genomen moeten worden. Voorkomen is beter dan genezen
en is goedkoper EN menselijker!

Laat de Nederlandse overheid in actie komen, openheid van zaken geven en niet zijn ogen
sluiten maar erkennen dat wat is!

Dank voor uw aandacht en uw steun.

Afzender bij StopUMTS bekend

Namens ActiegroepVerminder-electrosmog

www.verminder-electrosmog.nl/ .


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer