StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
14/11/1715.000 wetenschappers uit
Berichten Nederland
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
14/11/17Aantal antenne-installati
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
19/11/17Microwaves in the cold wa
14/11/17Modeled and Perceived Exp
06/11/17Decreases in sleep durati
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Jurist schrijft wake-up call aan politieke partijen Tweede Kamer.    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Jurist schrijft wake-up call aan politieke partijen Tweede Kamer.
zaterdag, 27 augustus 2011 - Dossier: Algemeen


Stopumts ontving op 27 aug 2011 afschrift van onderstaande brief gericht aan de politieke partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer der Staten Generaal:

----------------------------------------------------------------------

Den Haag 27 aug. 2011

Aan:
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
pvv.publiek@tweedekamer.nl
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl <
kamer@sp.nl
 66@tweedekamer.nl">D66@tweedekamer.nl
GroenLinks@tweedekamer.nl
christenunie@tweedekamer.nl
fractie@partijvoordedieren.nl
sgp@tweedekamer.nl

Betreft: herijking blootstellingslimieten en beleid inzake elektromagnetische straling

Geachte heren, dames,

Bijgaand gelieve u aan te treffen de motivering van het hoger beroepschrift door mij aangespannen tegen de vergunning verleend aan KPN Mobile tot het oprichten van een zendmast voor mobiele telefonie nabij het basisscholencomplex te Nieuwkoop.

Het hoger beroepschrift is helaas d.d. 24 augustus j.l. afgewezen.

Toch wil u graag verzoeken, vanuit het urgente gezondheidsbelang van ons allen, de motivering eens door te nemen en u zelf af te vragen of deze uitspraak gelet op hetgeen in de motivering is aangedragen wel prudent is. De Gezondheidsraad, de Commissie Elektromagnetische Velden (voor het overgrote deel fysici en andere niet-medici), de Nederlandse overheid, en in hun kielzog de rechterlijke macht houden zich in dit dossier krampachtig vast aan blootstellingslimieten die overduidelijk geen bescherming (kunnen) bieden tegen biologische effecten van elektromagnetische straling, terwijl de Gezondheidsraad in deze nimmer volstrekt onafhankelijk kan opereren vanwege de dubbele petten-problematiek die een aantal leden van deze Gezondheidsraad aantoonbaar in de weg zit. Op de heren Van Rongen en Verschaeve van de Gezondheidsraad kom ik straks nog kort te spreken, maar wat te denken van prof. Brussaard van de Gezondheidsraad die met zijn prive-bedrijfje Radicom B.V. adviezen op het gebied van telecommunicatietechnologie verstrekt aan de telecomindustrie, een industrie waarvoor hij ook in een grijs verleden in loondienst heeft gewerkt.

Lees de motivering en vorm uw eigen oordeel! Kunt u het met uw geweten in overeenstemming brengen een nog groter schandaal over ons te hebben laten uitrollen dan het asbest-, tabak-, en kwik-amalgaamechec bijeen. Grote verzekeraars noemen elektromagnetische straling al een veel groter risico dan b.v. asbest!

De politiek is aan zet!

De rechterlijke macht verschuilt zich achter de Gezondheidsraad en het COFAM II-onderzoek.

De Gezondheidsraad is evenwel niet onafhankelijk, terwijl haar leden brochures ondertekenen waarin wel wordt gewaarschuwd voor gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. De Gezondheidsraad verschuilt zich achter aantoonbaar inadequate blootstellingslimieten van een private organisatie, de ICNIRP, waarvan ook Van Rongen en Verschaeve van de Gezondheidsraad deel uitmaken (het Europese Parlement heeft deze belangenverstrengeling overigens in een ander concreet geval al veroordeeld), terwijl b.v. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wel waarschuwt voor elektromagnetische straling als een ''fysiek veiligheidsrisico'' en oproept tot het ''actief toepassen van het voorzorgsbeginsel'' (iets dat in ons omringende landen door rechters al wel wordt opgepakt, zoals zeer recent nog door een Belgische rechtbank), en de ICEMS, het EMA, het Europees Parlement, de Europese Commissie van Milieu, Landbouw en Regionale Zaken, en vele andere organisaties en nationale gezondheidsinstanties in ons omringende landen de noodklok luiden.

Bedenk dat prof. Zwamborn heeft verklaard nog volledig achter het COFAM I-onderzoek te staan en dat hij het COFAM II-onderzoek als een niet-wetenschappelijk, een niet-replica-onderzoek, verwerpt. Daarbij is dat COFAM II-onderzoek nimmer volledig gepubliceerd.

Bedenk dat de IARC onlangs elektromagnetische straling al heeft ingedeeld in categorie 2b (''mogelijk kankerverwekkend''), en dat een van de onderzoekers, dr. Annie Sasco, kankerdeskundige van de Universiteit van Bordeaux al heeft aangegeven dat dit eigenlijk categorie 2a dient te zijn, ''waarschijnlijk kankerverwekkend''!

Lees de motivering (en een aantal van de onderzoeken verscholen achter de links in de motivering) en pak uw dure verantwoordelijkheid.

Tot het verstrekken van nadere informatie gaarne bereid,

Mr. A.J.A. Honcoop


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer