StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
22/05/18Electromagnetic radiation
22/05/18Selected studies on elect
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
Berichten Nederland
22/05/18Mobiele telefoons veroorz
22/05/18'Met de huidige insectens
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
21/05/18USA: Kalispell School Boa
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Jurist schrijft wake-up call aan politieke partijen Tweede Kamer.    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Jurist schrijft wake-up call aan politieke partijen Tweede Kamer.
zaterdag, 27 augustus 2011 - Dossier: Algemeen


Stopumts ontving op 27 aug 2011 afschrift van onderstaande brief gericht aan de politieke partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer der Staten Generaal:

----------------------------------------------------------------------

Den Haag 27 aug. 2011

Aan:
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
pvv.publiek@tweedekamer.nl
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl <
kamer@sp.nl
 66@tweedekamer.nl">D66@tweedekamer.nl
GroenLinks@tweedekamer.nl
christenunie@tweedekamer.nl
fractie@partijvoordedieren.nl
sgp@tweedekamer.nl

Betreft: herijking blootstellingslimieten en beleid inzake elektromagnetische straling

Geachte heren, dames,

Bijgaand gelieve u aan te treffen de motivering van het hoger beroepschrift door mij aangespannen tegen de vergunning verleend aan KPN Mobile tot het oprichten van een zendmast voor mobiele telefonie nabij het basisscholencomplex te Nieuwkoop.

Het hoger beroepschrift is helaas d.d. 24 augustus j.l. afgewezen.

Toch wil u graag verzoeken, vanuit het urgente gezondheidsbelang van ons allen, de motivering eens door te nemen en u zelf af te vragen of deze uitspraak gelet op hetgeen in de motivering is aangedragen wel prudent is. De Gezondheidsraad, de Commissie Elektromagnetische Velden (voor het overgrote deel fysici en andere niet-medici), de Nederlandse overheid, en in hun kielzog de rechterlijke macht houden zich in dit dossier krampachtig vast aan blootstellingslimieten die overduidelijk geen bescherming (kunnen) bieden tegen biologische effecten van elektromagnetische straling, terwijl de Gezondheidsraad in deze nimmer volstrekt onafhankelijk kan opereren vanwege de dubbele petten-problematiek die een aantal leden van deze Gezondheidsraad aantoonbaar in de weg zit. Op de heren Van Rongen en Verschaeve van de Gezondheidsraad kom ik straks nog kort te spreken, maar wat te denken van prof. Brussaard van de Gezondheidsraad die met zijn prive-bedrijfje Radicom B.V. adviezen op het gebied van telecommunicatietechnologie verstrekt aan de telecomindustrie, een industrie waarvoor hij ook in een grijs verleden in loondienst heeft gewerkt.

Lees de motivering en vorm uw eigen oordeel! Kunt u het met uw geweten in overeenstemming brengen een nog groter schandaal over ons te hebben laten uitrollen dan het asbest-, tabak-, en kwik-amalgaamechec bijeen. Grote verzekeraars noemen elektromagnetische straling al een veel groter risico dan b.v. asbest!

De politiek is aan zet!

De rechterlijke macht verschuilt zich achter de Gezondheidsraad en het COFAM II-onderzoek.

De Gezondheidsraad is evenwel niet onafhankelijk, terwijl haar leden brochures ondertekenen waarin wel wordt gewaarschuwd voor gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. De Gezondheidsraad verschuilt zich achter aantoonbaar inadequate blootstellingslimieten van een private organisatie, de ICNIRP, waarvan ook Van Rongen en Verschaeve van de Gezondheidsraad deel uitmaken (het Europese Parlement heeft deze belangenverstrengeling overigens in een ander concreet geval al veroordeeld), terwijl b.v. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wel waarschuwt voor elektromagnetische straling als een ''fysiek veiligheidsrisico'' en oproept tot het ''actief toepassen van het voorzorgsbeginsel'' (iets dat in ons omringende landen door rechters al wel wordt opgepakt, zoals zeer recent nog door een Belgische rechtbank), en de ICEMS, het EMA, het Europees Parlement, de Europese Commissie van Milieu, Landbouw en Regionale Zaken, en vele andere organisaties en nationale gezondheidsinstanties in ons omringende landen de noodklok luiden.

Bedenk dat prof. Zwamborn heeft verklaard nog volledig achter het COFAM I-onderzoek te staan en dat hij het COFAM II-onderzoek als een niet-wetenschappelijk, een niet-replica-onderzoek, verwerpt. Daarbij is dat COFAM II-onderzoek nimmer volledig gepubliceerd.

Bedenk dat de IARC onlangs elektromagnetische straling al heeft ingedeeld in categorie 2b (''mogelijk kankerverwekkend''), en dat een van de onderzoekers, dr. Annie Sasco, kankerdeskundige van de Universiteit van Bordeaux al heeft aangegeven dat dit eigenlijk categorie 2a dient te zijn, ''waarschijnlijk kankerverwekkend''!

Lees de motivering (en een aantal van de onderzoeken verscholen achter de links in de motivering) en pak uw dure verantwoordelijkheid.

Tot het verstrekken van nadere informatie gaarne bereid,

Mr. A.J.A. Honcoop


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer