StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
21/09/17EHS en toch een smartphon
01/09/17WiFi vrije scholen (kaart
Artikelen
20/09/17IoT 5
20/09/17Harmonische vervorming
20/09/17Vitamin B17: The Greatest
19/09/17Burn-out (toename)
19/09/17Schildklierkanker, toenam
18/09/17What science knows about
Berichten Nederland
28/09/17Nieuw boek: DE DRAADLOZE
21/09/17GGD Utrecht: een nieuw ge
20/09/17Ruimte in de ether voor 5
20/09/17De Impact-Academy en onze
18/09/17Vereniging tegen de Kwakz
Berichten België
01/07/17Verdubbeling burn-out in
26/06/17Voorstel van resolutie vo
Berichten Internationaal
21/09/17USA: Monterey County Proc
20/09/17USA: nieuwe 5G ellende: D
19/09/17USA: De jongeren van nu g
19/09/17USA: 5G opponents launch
Ervaringen | Appellen/oproepen
18/09/17WiFi 2,4 GHz en 5 GHz; ee
18/09/17''Why I Don't Have a Mobi
14/09/173G naar 4G
Onderzoeken
20/09/17National Toxicology Progr
08/09/17Anxiety-like behavioural
07/09/17The mere presence of your
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
19/09/17USA situatie: WOZ waarded
10/09/17Rechter: Staat moet lucht
31/08/17InPower Movement: Early r
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/09/17EHS regionale contactdage
Folders
10/06/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Jurist schrijft wake-up call aan politieke partijen Tweede Kamer.    
Ga naar overzicht berichten in: Reacties

Jurist schrijft wake-up call aan politieke partijen Tweede Kamer.
zaterdag, 27 augustus 2011 - Dossier: Algemeen


Stopumts ontving op 27 aug 2011 afschrift van onderstaande brief gericht aan de politieke partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer der Staten Generaal:

----------------------------------------------------------------------

Den Haag 27 aug. 2011

Aan:
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl
pvv.publiek@tweedekamer.nl
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl <
kamer@sp.nl
 66@tweedekamer.nl">D66@tweedekamer.nl
GroenLinks@tweedekamer.nl
christenunie@tweedekamer.nl
fractie@partijvoordedieren.nl
sgp@tweedekamer.nl

Betreft: herijking blootstellingslimieten en beleid inzake elektromagnetische straling

Geachte heren, dames,

Bijgaand gelieve u aan te treffen de motivering van het hoger beroepschrift door mij aangespannen tegen de vergunning verleend aan KPN Mobile tot het oprichten van een zendmast voor mobiele telefonie nabij het basisscholencomplex te Nieuwkoop.

Het hoger beroepschrift is helaas d.d. 24 augustus j.l. afgewezen.

Toch wil u graag verzoeken, vanuit het urgente gezondheidsbelang van ons allen, de motivering eens door te nemen en u zelf af te vragen of deze uitspraak gelet op hetgeen in de motivering is aangedragen wel prudent is. De Gezondheidsraad, de Commissie Elektromagnetische Velden (voor het overgrote deel fysici en andere niet-medici), de Nederlandse overheid, en in hun kielzog de rechterlijke macht houden zich in dit dossier krampachtig vast aan blootstellingslimieten die overduidelijk geen bescherming (kunnen) bieden tegen biologische effecten van elektromagnetische straling, terwijl de Gezondheidsraad in deze nimmer volstrekt onafhankelijk kan opereren vanwege de dubbele petten-problematiek die een aantal leden van deze Gezondheidsraad aantoonbaar in de weg zit. Op de heren Van Rongen en Verschaeve van de Gezondheidsraad kom ik straks nog kort te spreken, maar wat te denken van prof. Brussaard van de Gezondheidsraad die met zijn prive-bedrijfje Radicom B.V. adviezen op het gebied van telecommunicatietechnologie verstrekt aan de telecomindustrie, een industrie waarvoor hij ook in een grijs verleden in loondienst heeft gewerkt.

Lees de motivering en vorm uw eigen oordeel! Kunt u het met uw geweten in overeenstemming brengen een nog groter schandaal over ons te hebben laten uitrollen dan het asbest-, tabak-, en kwik-amalgaamechec bijeen. Grote verzekeraars noemen elektromagnetische straling al een veel groter risico dan b.v. asbest!

De politiek is aan zet!

De rechterlijke macht verschuilt zich achter de Gezondheidsraad en het COFAM II-onderzoek.

De Gezondheidsraad is evenwel niet onafhankelijk, terwijl haar leden brochures ondertekenen waarin wel wordt gewaarschuwd voor gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. De Gezondheidsraad verschuilt zich achter aantoonbaar inadequate blootstellingslimieten van een private organisatie, de ICNIRP, waarvan ook Van Rongen en Verschaeve van de Gezondheidsraad deel uitmaken (het Europese Parlement heeft deze belangenverstrengeling overigens in een ander concreet geval al veroordeeld), terwijl b.v. de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wel waarschuwt voor elektromagnetische straling als een ''fysiek veiligheidsrisico'' en oproept tot het ''actief toepassen van het voorzorgsbeginsel'' (iets dat in ons omringende landen door rechters al wel wordt opgepakt, zoals zeer recent nog door een Belgische rechtbank), en de ICEMS, het EMA, het Europees Parlement, de Europese Commissie van Milieu, Landbouw en Regionale Zaken, en vele andere organisaties en nationale gezondheidsinstanties in ons omringende landen de noodklok luiden.

Bedenk dat prof. Zwamborn heeft verklaard nog volledig achter het COFAM I-onderzoek te staan en dat hij het COFAM II-onderzoek als een niet-wetenschappelijk, een niet-replica-onderzoek, verwerpt. Daarbij is dat COFAM II-onderzoek nimmer volledig gepubliceerd.

Bedenk dat de IARC onlangs elektromagnetische straling al heeft ingedeeld in categorie 2b (''mogelijk kankerverwekkend''), en dat een van de onderzoekers, dr. Annie Sasco, kankerdeskundige van de Universiteit van Bordeaux al heeft aangegeven dat dit eigenlijk categorie 2a dient te zijn, ''waarschijnlijk kankerverwekkend''!

Lees de motivering (en een aantal van de onderzoeken verscholen achter de links in de motivering) en pak uw dure verantwoordelijkheid.

Tot het verstrekken van nadere informatie gaarne bereid,

Mr. A.J.A. Honcoop


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer