StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
17/05/18Slimme meter: overheidsre
02/05/18Wet kwaliteit, klachten e
Artikelen
19/05/18Planetary Emergency
15/05/18Pall letter to California
14/05/185G - Advantages - Disadva
13/05/18Shocking analysis of bloo
09/05/185G Radiation Dangers –
07/05/18The rapid rise of Autism
Berichten Nederland
17/05/18Slimme meter: Energie bes
17/05/18LTE in april goed voor 39
16/05/18Explosieve toename van kl
16/05/1833 meter hoge zendmast in
16/05/185G komt er aan, maar wann
Berichten België
10/05/18Persbericht: Parlementsle
03/05/18Wallonië ziet af van gro
Berichten Internationaal
18/05/18Geschiedenis van de ontwi
11/05/18Cyprus: Derde video om de
05/05/18COMPILATION of measures t
02/05/18Duitsland: Erstes Handyve
Ervaringen | Appellen/oproepen
29/04/18Huismeting bij een famili
25/04/185 GHz WiFi en hoofdpijn:
23/04/18Nuenenaren massaal ziek d
Onderzoeken
19/05/18The Effect of the Mret Wa
10/05/18Mathematical Structure fo
10/05/18Exposure of Insects to Ra
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
15/05/18Brit dad sues Nokia for u
02/03/18Formal Complaint to the E
26/02/185G From Space & Santa Fe
Oproepen
24/05/18Lezing in Westerhoven: Sm
25/04/18Workshop: EHS en omgaan m
19/04/18Lezing: Smartphones, WiFi
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
04/05/18Ingezonden brief (mail) n
29/04/18Mail naar: het kerkbestuu
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Correspondentie met de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad over de ontbinding van de Cie. EMV    
Ga naar overzicht berichten in: Juridische Informatie

Correspondentie met de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad over de ontbinding van de Cie. EMV
woensdag, 08 december 2010 - Dossier: Juridische informatie


Gerelateerd artikelen:
De correspondentie met de Gezondheidsraad, in chronologische volgorde:
Juridische%20Informatie/4088 (1 okt. 2009. ontbindingsrekest Commissie EMV der Gezondheidsraad).
Reacties/4882 (2 juli 2010; herhaald verzoek tot ontbinding Commissie EMV),
Reacties/4955 (20 en 22 juli 2010, antwoord GR en daaropvolgend van Bawa)
Reacties/5093 (10 sept. 2010 Brief aan de Nieuwe Voorzitter van de GR, tot op heden onbeantwoord).

Aanvulling 7 dec. 2010

Management bij Looking out of de Window: de meeste problemen lossen zich op door er geen aandacht aan te besteden.
De nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad, Mevr. Louise Gunning-Schepers, is beslist een fervent aanhangster van deze managementfilosofie; anders laat het zich niet verklaren dat zij geen antwoord geeft op door juridisch kantoor Bawa aan haar gerichte correspondentie.

Een woordvoerder van BAWA deelde desgevraagd het volgende mede:


Omdat op de door die Rechtspraktijk BAWA uit Haaksbergen gestelde vragen van 11 oktober jongstleden aan de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad geen antwoord is binnen gekomen zal de gevoerde correspondentie als gedingstukken in de lopende procedures bij het Europese Hof te Straatsburg worden ingebracht.

Afschrift van de begeleidende brief aan voornoemd Hof zal aan de nieuwe minister van volksgezondheid (VWS) worden toegezonden onder verzoek (alsnog) datgene te doen wat een goede minister betaamt.

-----------------------------------------

Aanvulling 8 dec. 2010
Voor een interview met Mevr. Gunning (''laat mij maar lekker voorzitter van de Gezondheidsraad blijven. Heel erg leuk'') zie:
www.ntvg.nl/publicatie/Louise-Gunning-%E2%80%98De-richtlijn-wordt-de-norm%E2%80%99/volledig .
-------------------------------------------

Oorspronkelijk geplaatst 12 okt. 2010

Het verzoek ter ontbinding van de Cie. EMV door juridisch kantoor BAWA aan de nieuwe voorzitter van de Gezondheidsraad Mevr. L. Gunning werd door de voorzitter met een niemendalletje afgedaan.

Leest u eerst het nietszeggende en ontwijkende standaardantwoord van Mevr. Gunning in het onder bijgevoegde PDF bestand en daarna onderstaand antwoord van juridisch klantoor BAWA:


---------------------------------------------------------------------------

Aan de Voorzitter van de Gezondheidsraad
Postbus 16052
2500 BB -GRAVENHAGE

F-0703407523

Inzake: ontbinding gezondheidsraadscommissie elektromagnetische velden juncto terugneming van adviezen en rapporten van voornoemde commissie wegens belangenverstrengeling en rolvertroebeling.

Betr.: Uw brief van 4 oktober 2010 kenmerk U-6165-LG/ms/alg

____________________________________________________


Haaksbergen, 11 oktober 2010

Geachte Voorzitter,

Uw brief van 4 oktober 2010 ( 6 regels) zoals boven vermeld als antwoord op onze brief van

10 september 2010 ontvingen wij in goede orde en betreft de kwestie zoals een jaar geleden (1okt. 2009) bij Uw Raad reeds aanhangig werd gemaakt. U stelt kennis te hebben genomen van onze brief van 10 september jongstleden doch vooralsnog geen aanleiding te zien om het beleid van de Gezondheidsraad t.a.v. elektromagnetische velden te veranderen. Wij nemen aan dat U bedoelt het beleid t.a.v. de commissie elektromagnetische velden te veranderen. Helaas vervalt U in de zelfde fout als Uw voorganger door motivering ven Uw besluit achterwege te laten. Aan U is ook niet gevraagd om het beleid te veranderen maar om de gezondheidsraadcommissie elektromagnetische velden te ontbinden wegens belangenverstrengeling en rolvertroebeling en om in het verlengde daarvan tevens te besluiten de adviezen en rapporten van voornoemde commissie publiekelijk terug te nemen.

Transparantie dient het kernwoord te zijn van gezondheidsadviesinstellingen zoals die van Uw Gezondheidsraad in de wijze waarop anno 2010 met de maatschappij behoort te worden om gegaan. Uw Gezondheidsraad respectievelijk de daaronder ressorterende subcommissie elektromagnetische velden behoort zijn werk te doen in het volle licht van de openbaarheid en vragen en verzoeken vanuit de maatschappij behoren niet te worden afgeschermd of te worden toegedekt door U en/of de secretaris. Volledige transparantie in casu gemotiveerd antwoord geven op voornoemd geduid verzoek geeft U als Voorzitter de mogelijkheid te illustreren dat de sub-commissies en haar leden niet met onjuiste praktijken bezig zijn.

Echte gezondheidsveiligheidadvisering behoort te voldoen aan transparante ethische, professionele en wettelijke verplichtingen van artsen, zorgverleners en adviserende instanties waaronder Uw Gezondheidsraad inbegrepen. Indien U onverhoopt volhardt in de wijze van afdoen door Uw Gezondheidsraad van redelijke verzoeken zoals voormeld zal dit alsdan door onze clientle worden aangemerkt als het morele failliet van de Nederlandse Gezondheidraad.

In Amerika wordt met enige regelmaat gepubliceerd over vergaande financile verwevenheid tussen medisch opinieleiders en de farmaceutische industrie. Daar wordt minder krampachtig mee om gegaan. Het is U toch niet ontgaan dat onlangs in Nederland de discussie heeft gewoed over het baarmoederhalskankervaccin en de belangenverklaringen van de adviescommissie van de Gezondheidsraad. Enkele adviseurs van de raad hadden banden met de twee farmaceutische bedrijven die deze vaccins maken. Het is heel goed geweest dat diegene die onderzoek deden voor de producenten van de HPV-vaccins of financile banden hadden met die bedrijven, zich hebben onthouden van stemming. Ze konden dus niet meebeslissen over aard en strekking van het advies. Ook hier speelde het thema van transparantie en traceerbaarheid van conclusies. In casu speelt precies het zelfde nu een geduid lid van de commissie elektromagnetische velden een eigen bedrijf heeft en de telecomindustrie tot klant heeft.

Zelfregulering in de sector Gezondheidsadvies is mooi maar omdat niet iedereen de deugd van transparantie nastreeft is een wettelijke regeling beter.

Indien onverhoopt U niet alsnog inhoudelijk op het verzoek zoals aan U d.d. 10 september 2010 is voorgelegd reageert, wordt alsdan, hoe ongaarne ook, door clinten het recht voorbehouden Uw Gezondheidsraad zonder nadere aankondiging in rechte te betrekken en wordt deze zaak als eerste punt op de agenda van de nieuwe Minister van Volksgezondheid gezet. Onze clinten gaan er vanuit dat U het als goed Voorzitter het zover niet zult laten komen.

In afwachting van Uw spoedige gemotiveerde antwoord, tekent, met hoogachting,

Rechtspraktijk BAWA c.s.

Voor deze,

Uw dw. dr.,

J.P.E. Baakman

Raadsman

Bekijk het PDF bestand


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer