StopUMTS Logo
how to get rid of moles 
Zoeken
   
Voorlichting
06/11/17Beschermen tegen de ra
12/10/17Meetspecialisten, meet
Artikelen
20/11/17E-smog Stress im Auto
18/11/17Vuile stroom (netvervuili
16/11/17ADHD is meer een probleem
16/11/17Mobile phones cause letha
16/11/17Mt Nardi Wildlife Report
15/11/17Cell Phone Headaches –
Berichten Nederland
22/11/17Omwonenden zendmast Noord
19/11/17De iPad-school van Mauric
18/11/17KWF collecteert met stral
16/11/17Promotie van een psycholo
16/11/17Toename van klachten in N
Berichten België
14/11/17Hoe gezond of ongezond is
24/10/17NMBS-baas Sophie Dutordoi
Berichten Internationaal
18/11/17IARC-WHO: Global burden o
18/11/17Duits verbod op 'slimme'
14/11/17De stralingsbelasting en
09/11/17Bill Gates and Steve Jobs
Ervaringen | Appellen/oproepen
17/11/17Alice kan niet tegen stra
12/11/17Afscherming, voor sommige
05/11/17TV met WiFi; een ervaring
Onderzoeken
22/11/17Mobile Phone-Induced Oxid
21/11/17Computerspiele wie ''Worl
19/11/17Microwaves in the cold wa
Veel gestelde vragen
13/05/17Vakantie? Witte zo
10/07/16Zeven veel gestelde vrage
Juridische informatie
08/11/17InPower Movement: Early r
19/10/17The precautionary princip
11/10/17Telekom warns of (its own
Oproepen
29/11/17Raadsmarkt ZENDMASTEN &
11/11/17Cursus ‘Straling meten
29/10/17Petitie: Geen uitbreiding
Folders
10/09/17Brochures, folders, websi
29/04/16USA: Meer dan 50 tips voo
Briefwisselingen | Archief: 2008, 2005
10/07/17Brief naar de gemeente C.
14/06/17Mail naar 'De Monitor' na
Illustraties
 Algemeen
 Fotoalbum zendmasten
 Wetenschappelijke illustraties
Pieter van Geel uit de politiek. Een juridische kanttekening.    
Ga naar overzicht berichten in: Juridische Informatie

Pieter van Geel uit de politiek. Een juridische kanttekening.
dinsdag, 16 maart 2010 - Dossier: Juridische informatie


Vanmorgen maakte CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel bekend dat hij de landelijke politiek verlaat. Van hem was intern langer bekend dat hij na deze kabinetsperiode zou stoppen. Hij solliciteerde eerder vergeefs naar de post van commissaris van de koningin in Noord-Brabant. Onze juridisch adviseur plaatst de volgende kanttekening:

Haaksbergen, 16 maart 2010

Dhr. P. van Geel verlaat Tweede Kamer (dossier elektromagnetische straling)

HAAKSBERGEN/DEN HAAG - De heer Van Geel, thans fractie-voorzitter voor het CDA-Tweede Kamer, schreef als staatssecretaris van VROM medio 2007 op verzoek van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van de Tweede Kamer d.d. 18 januari 2007 inzake beschikbaarheid achtergronddata Zwitsers UMTS-onderzoek een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, luidende:

18 januari 2007 07-VROM-B-003

Geachte Voorzitter,

Bij brief van 18 januari 2007 (kenmerk 07-VROM-B-003) heeft de vaste commissie voor Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mij verzocht te bevorderen dat het RIVM via een rechtstreeks
verzoek aan de projectleider van het Zwitsers onderzoek naar gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden, zal trachten de achterliggende informatie van het onderzoek beschikbaar te krijgen. Ik wil hierop als volgt reageren.

Het Zwitserse onderzoek is volgens wetenschappelijke publicatiemethode met een peer-review openbaar gemaakt via het artikel ?UMTS Based Station-like Exposure, Well-Being, and Cognitive Performance?, Regel et al., Environmental Health Perspectives, juni 2006. Ruwe data en overige onderzoeksgegevens en ? informatie zijn door de onderzoekers verwerkt tot een conceptartikel. Dit is vervolgens ter publicatie aangeboden aan de redactie van een tijdschrift.

Voorafgaande aan de eventuele publicatie is het conceptartikel uitgebreid bestudeerd door wetenschappers, die door de redactie van het tijdschrift zijn uitgekozen. Deze wetenschappers hebben bezien of de onderzoeksopzet, metingen, resultaten,
statistische bewerkingen, conclusies e.d. consistent zijn. In een wetenschappelijk artikel dient over het
algemeen zoveel informatie te staan dat anderen het onderzoek daarmee desgewenst kunnen repliceren. De onderzoekers wordt na deze fase zonodig nog gevraagd onduidelijkheden te verhelderen. Vervolgens beslist de redactie van het tijdschrift aan de hand van verslaglegging door de recenserende wetenschappers en de eventuele reactie van de onderzoekers of het artikel van een zodanige kwaliteit is dat het gepubliceerd kan worden.

Het publiceren van artikelen volgens deze zogenaamde peer-review methode geeft een waarborg voor de wetenschappelijke kwaliteit van een onderzoek. Ook bekende wetenschappelijke tijdschriften zoals Science en Nature maken gebruik van dit gangbare instrument. Over het algemeen worden ruwe achtergronddata van een onderzoek niet openbaar gemaakt. Dat is binnen de wetenschap gangbaar. Onderzoeksdata zijn in ruwe vorm immers over het algemeen onbruikbaar voor derden, en vaak ook voor specialisten. Via de peer-review wordt de kwaliteit van het onderzoek echter geborgd. Uiteraard dienen onderzoekers wel open te staan voor vragen van collegawetenschappers. De Zwitserse onderzoeksleider, dr. P. Achermann heeft ook aangegeven om serieus in te gaan op verzoeken/vragen voortkomend uit wetenschappelijke belangen en afkomstig van wetenschappers en wetenschappelijke instellingen, en die een wetenschappelijke grondslag hebben Ministerie van VROM SAS/2007009117 Pagina 2/2

Samenvattend concludeer ik dat er geen enkele reden is om te twijfelen aan de kwaliteit en opzet van het Zwitserse onderzoek. Ik ga wetenschappers van het RIVM daarom niet belasten met het verzoek om ruwe onderzoeksdata op te vragen, met het oogmerk deze te openbaren, zonder dat hier een gedegen wetenschappelijke vraagstelling aan ten grondslag ligt. Het op dergelijke wijze meewerken aan het openbaren van ruwe onderzoeksdata zou de wetenschappelijke integriteit en onafhankelijkheid van de RIVM-wetenschappers te zeer belasten.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

drs. P.L.B.A. van Geel.

Vervolgens heeft ons kantoor t.b.v. clientle ingevolge de WOB aan het RIVM, TNO (producent van het COFAM 1 onderzoeksrapport) alsmede aan VROM e.a. om afschriften van de ruwe computerdata en andere gegevens van het Zwitserse COFAM ll (replicla-onderzoek van COFAM 1) gevraagd. Tot op heden zijn de gevraagde stukken niet boven water gekomen. Voor de briefwisseling met departementen en ministeries ziet U het chronologisch overzicht na Zwitsers onderzoek op Reacties/1293

Opmerkelijk is het feit dat wel alle gegevens van het COFAM 1 waaronder data openbaar zijn gemaakt. Des temeer opmerkelijk en bevreemdend is dan het feit dat tot op heden niet niet alle gegevens waaronder data-gegevens van het Zwitserse COFAM ll (replica van COFAM 1) openbaar zijn gemaakt. De samenvatting die Dhr. Van geeft aan zijn weigering de gevraagde stukken te verstrekken past niet in een democratische samenleving en is een rechtstaat onwaardig.

Dhr. Van Geel heeft wel gemeld de Tweede Kamer te zullen verlaten doch ons kantoor zal per direct na de verkiezingen de kwestie wederom op de politieke agenda zetten onder verwijzing naar het weinig Obama-gehalte van de afscheidnemende heer Van Geel.

Desondanks wensen wij de heer Van Geel het beste voor de toekomst toe.

Rechtspraktijk BAWA HAAKSBERGEN


Ga terug naar het hoofdmenu
Afdrukken | Vragen | RSS | Disclaimer